Polityka prywatności

Browardzikiwschod.pl to serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.browardzikiwschod.pl prowadzonym przez prowadzonym przez Wild East Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000772332, o kapitale zakładowym 62 500 zł, NIP 7123378774, REGON 382115974;  tel.: 48 534 644 622, e-mail: kontakt@browardzikiwschod.pl (dalej: Serwis).

Polityka Prywatności zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych a także procedury wykorzystywane do ich ochrony.

Pojęcia użyte w Polityce Prywatności.

 1. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług udostępnianych w Serwisie,
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych),
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 4. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 5. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z Usług świadczonych przez Wild East Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również podmiot działający w imieniu Klienta i na jego rzecz,
 6. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe
  w imieniu administratora,
 7. Pliki cookies – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Administrator danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wild East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ulicy Wrotkowskiej 2, NIP 7123378774, KRS 0000772332.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez Użytkowników były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych, niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Pracodawców 

 1. Serwis browardzikiwschod.pl, przetwarza dane osobowe Użytkowników takie jak adres IP, logi dostępowe, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies w celach: analitycznych i statystycznych, zapewnienia prawidłowej konfiguracji Serwisu, monitorowania ruchu w Serwisie, diagnozowania problemów związanych z pracą Serwisu
  i zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu.
 2. Dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Serwisu browardzikiwschod.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest optymalizowanie funkcjonalności świadczonych przez Serwis usług oraz prowadzenie analiz dotyczących aktywności w Serwisie.
 3. Podanie tych danych jest dobrowolne, a Użytkownicy mogą zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Serwis browardzikiwschod.pl zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Przy czym odrzucenie plików cookies może wiązać się z nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji Serwisu a także, w niektórych przypadkach, z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z określonej funkcji.
 4. Dane Kupującego, przetwarzane są w związku ze świadczeniem określonych usług na ich rzecz (m.in. realizacja transakcji dokonanych w sklepie internetowym, przesłanie oferty marketingowej) w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres do wysyłki (ulica i numer), adres e-mail, numer telefonu.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale w określonym zakresie niezbędne do realizacji usługi. Powyższe dane przetwarzane są na podstawie umowy bądź
  w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane przetwarzane są także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z zabezpieczeniem na wypadek ewentualnych roszczeń. Na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane przetwarzane w celach marketingowych.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Podmiotom korzystającym z usług Serwisu przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych — prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym m.in. o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia, a także prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych na podstawie art. 15 RODO,
  2. prawo do sprostowania danych – prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne na podstawie art. 16 RODO,
  3. prawo do usunięcia danych – prawo do żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne dla zrealizowania żadnego z celów przetwarzania na podstawie art. 17 RODO,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych w sytuacjach i na zasadach określonych w art. 18 RODO,
  5. prawo do przenoszenia danych – prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi na podstawie art. 20 RODO,
  6. prawo do sprzeciwu – masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie określać, czego dotyczy żądanie tj. wskazywać, z którego z powyższych uprawnień osoba składająca wniosek chce skorzystać, określenie, jakiego procesu przetwarzania żądanie dotyczy oraz określenie, jakich celów przetwarzania żądanie dotyczy.
 3. Wniosek dotyczący realizacji w/w praw można złożyć w formie elektronicznej na adres: kontakt@browardzikiwschod.pl
 4. W razie konieczności doprecyzowania treści zgłoszenia, Serwis zwróci się o podanie dodatkowych informacji. Odpowiedź na wniosek jest udzielana niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od daty otrzymania wniosku na adres e-mail, z którego skierowano wniosek.

Okres przetwarzania danych osobowych.

 1. Okres przetwarzania danych jest zależny od rodzaju świadczonej usługi, celu przetwarzania oraz podstawy prawnej:
 1. gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody,
 2. gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 3. gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy w związku z udostępnianiem Panelu Pracodawcy, wówczas przetwarzamy dane do momentu usunięcia Panelu Pracodawcy. Po usunięciu Panelu możemy przechowywać dane w zakresie ograniczonym do nazwy firmy, służbowych danych kontaktowych, historii aplikacji i informacji
  o wyrażonych zgodach dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 3 lat od usunięcia Panelu Pracodawcy,
 4. w przypadku przetwarzania plików cookies, dane osobowe przetwarzane będą przez okres, w którym pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu podmiotu korzystającego z usług z Serwisu.

Udostępnianie danych innym podmiotom. 

 1. W związku z realizacją ściśle określonych usług na rzecz Serwisu przez podmioty zewnętrzne, podmioty te mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Zatem, dane osobowe mogą być udostępniane w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawcom systemów do wysyłania wiadomości e-mail, podmiotom świadczącym usługi wysyłkowe, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, a także uprawnionym organom państwowym.

Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

 1. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych regularnie przeprowadzana jest analiza ryzyka, co z kolei umożliwia modyfikację zabezpieczeń. Dane są przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione i zobowiązane do zachowania tajemnicy. Serwis dochowuje należytej staranności, by Podmioty przetwarzające, z których usług korzysta, dawali gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa danych.

Polityka Cookies.

 1. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies tzw. sesyjne (tymczasowe) oraz trwałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Trwałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w plikach cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Świadczenia żądanych usług związanych z logowaniem do Panelu Pracodawcy oraz poruszania się po Serwisie,
  2. Dostosowania zawartości Serwisu do ustawień preferencyjnych Użytkownika oraz optymalizacji Serwisu,
  3. Bezpieczeństwa,
  4. W celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu i mierzenia ruchu w Serwisie z wykorzystaniem plików cookies Google Analytics.
 3. W każdym czasie istnieje możliwość dokonania zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania plików cookies może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji Serwisu a nawet uniemożliwić korzystanie z wybranych usług.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z bezpieczeństwem i przetwarzaniem przez Serwis danych osobowych, zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail:  kontakt@browardzikiwschod.pl

Czy masz 18 lat?

TAK

NIE?

Wybierz język
Scroll to Top